Vodič za beskućnike

veljača 23, 2018

Zajamčena minimalna naknada

Sva prava u sustavu socijalne skrbi ostvaruju se pri nadležnim centrima za socijalnu skrb prema adresi prebivališta korisnika. Zahtjev za priznavanje prava može podnijeti sam korisnik […]
veljača 22, 2018

Naknada za troškove stanovanja

Troškovi stanovanja odnose se na: najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja. Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se […]
veljača 20, 2018

Troškovi ogrijeva

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura […]
ožujak 26, 2017

Jednokratna naknada

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti […]